Skip to main content

Algemene gebruiksvoorwaarden voor onze webdiensten en de HiPP BabyClub

Geachte bezoeker van onze website,

Op de volgende pagina vindt u specifieke gebruiksvoorwaarden voor de aanbiedingen en functies op onze website. We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u van de gelegenheid gebruik zou maken om contact met ons op te nemen en het contact met ons te onderhouden. Neem a.u.b. kennis van de volgende regelingen bij het gebruik van onze aanbiedingen. Als u meer wilt weten over de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens, kunt u ons privacybeleid hier doorlezen.

1. Algemene voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het wereldwijde gebruik van nieuwsbriefabonnementen, HiPP BabyClub, wedstrijden en alle contactformulieren op www.hipp.nl. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door de exploitant, de HiPP-bedrijvengroep. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van de huidige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden op de website en hebben dan het recht om binnen twee weken na de kennisgeving van de wijzigingen in de BabyClub bezwaar aan te tekenen. In zo’n geval worden alle persoonlijke gegevens van de bezwaarmakende gebruiker en alle toegangsgegevens van deze gebruiker automatisch verwijderd. Bovendien zal de exploitant gebruikers in kennis stellen van dit recht om bezwaar te maken en, in het geval van wijzigingen, over de termijn van twee weken. Voor de gebruiker ontstaan geen verdere aanspraken, in het bijzonder vorderingen tot schadevergoeding van welke aard dan ook. Na registratie en bij elk volgend gebruik aanvaardt de gebruiker de huidige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig.

2. Speciale gebruiksvoorwaarden voor de HiPP BabyClub

Ten tijde van de registratie bij de BabyClub moet de gebruiker de wettelijke leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en moet deze de vereiste gegevens naar waarheid invoeren en verzenden. Dit wordt gegarandeerd door de gebruiker. Aangezien er geen aanspraak op registratie bestaat, heeft de exploitant het recht om registratie te weigeren zonder opgave van redenen. Alle latere wijzigingen van de gebruikersgegevens moeten ongevraagd door de gebruiker worden verstrekt door hun online profiel bij te werken. Elke gebruiker kan zich slechts één keer registreren en slechts één gebruikersprofiel hebben. De exploitant is niet aansprakelijk voor identiteitsfraude van individuele gebruikers of voor onjuiste of verouderde informatie.

Na bevestiging van een succesvolle gegevensinvoer, heeft de gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van alle huidige aanbiedingen binnen het gekozen registratiebereik. Dit geldt ook voor gebieden waartoe alleen de gebruiker toegang heeft. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen en diensten te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, uit te breiden of te annuleren.

De gebruiker kiest een individuele gebruikersnaam en wachtwoord op het moment van registratie waarmee ze toegang kunnen krijgen tot de gebieden waarvoor beperkingen gelden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor deze gegevens en moeten ervoor zorgen dat deze niet worden misbruikt. De exploitant kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als het wachtwoord verloren gaat of als misbruik wordt vermoed, wordt de exploitant hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De gebruiker is aansprakelijk voor elk misbruik door een derde partij, zolang zij niet kunnen bewijzen dat zij op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het misbruik. De gebruikersnaam kan in principe vrij worden gekozen. Het mag echter geen inbreuk maken op de huidige Nederlandse wetgeving. Het is met name verboden om inbreuk te maken op de rechten van derden, om onethische namen of codes als namen te gebruiken, of om namen met extreme inhoud te gebruiken, zelfs als de betwiste inhoud niet herkenbaar is voor externe partijen. Commercieel gebruik van deze diensten is ook verboden.

De HiPP-groep van bedrijven stuurt regelmatig e-mails naar geregistreerde gebruikers, die relevant zijn voor de leeftijd van hun baby. Deze e-mails (nieuwsbrieven, reguliere zwangerschap en de ‘brieven van de ouders’) kunnen op elk moment door de gebruiker per e-mail worden opgezegd zonder een reden op te geven.

3. Speciale regels voor wedstrijden

Deelname aan de verschillende wedstrijden  is alleen mogelijk voor volwassen gebruikers. Er is geen wettelijke verplichting om de wedstrijden te houden; er zijn geen geldalternatieven voor de prijzen tenzij anders vermeld. Medewerkers van de HiPP-bedrijvengroep en hun familieleden mogen niet deelnemen. Als de wedstrijd wordt gehouden in samenwerking met een partner, dan zijn de werknemers van het partnerbedrijf en hun familieleden ook uitgesloten van deelname. De boekingsgegevens worden niet verkocht of uitgeleend aan derden of op een andere manier afgeleid van het beoogde gebruik.

4. Speciale regels voor fotowedstrijden

Gebruikers die foto's invoeren, verklaren dat ze het onbeperkte gebruiksrecht op de afbeeldingen hebben en geven toestemming, na de sluitingsdatum van de competitie door HiPP per e-mail op de hoogte te worden gesteld of ze hebben gewonnen. Gebruikers die foto's invoeren, verklaren dat zij het erover eens zijn dat HiPP de verstrekte informatie voor deelname aan de fotowedstrijd mag opslaan en dat de foto's die in de competitie zijn ingevoerd door HiPP kunnen worden gebruikt. Deelnemende gebruikers stemmen ermee in dat de gegevens van de winnaars kunnen worden doorgegeven aan de competitiepartner om de prijzen te kunnen leveren. Derden zullen geen aanvullende gegevens ontvangen. De foto's mogen niet onethisch zijn of op enigerlei wijze inbreuk maken op de huidige Duitse wetgeving. In het bijzonder zijn insinuerende, extremistische en aanstootgevende beelden van welke aard dan ook ten strengste verboden. De exploitant is niet verplicht om foto's te publiceren. Niet-naleving zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie van de gebruiker en, indien nodig, tot strafrechtelijke vervolging. De gebruiksrechten voor de afbeeldingen blijven bij de gebruiker die ze heeft ingevoerd.