Aanwijzingen inzake gegevensbescherming en algemene gebruiksbepalingen

Beste bezoeker van onze website,

Het doet ons plezier dat u ons een bezoekje brengt op het internet! Wij nemen gegevensbeveiliging en de vertrouwelijke omgang met uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en willen u op deze pagina informeren over de gegevensbeveiliging van ons internetaanbod. Indien u nog vragen hebt, staan wij u graag te woord. 

Wij wensen u veel plezier met onze portaalsite!

Uw HiPP-internetteam

(Opmerking: Zie ook de procedureaanwijzingen inzake gegevensbeveiliging onder aan deze pagina.)

1. Aanwijzingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot onze website

Het HiPP-concern hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Onder "persoonsgegevens" verstaat men onder andere naam, adres, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw gegevens worden ingewonnen, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de Duitse wet inzake gegevensbeveiliging (Bundesdatenschutzgesetz) en de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. In geen geval worden persoonsgegevens aan derden verkocht, verhuurd of onrechtmatig ter beschikking gesteld.

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gegevens te vrijwaren en te beschermen hebben alleen bevoegde medewerkers binnen het Hipp-concern toegang tot uw gegevens. Alle Hipp-medewerkers werden verplicht zich te houden aan alle Duitse en Europese voorschriften inzake gegevensbescherming, voor zover deze van toepassing zijn. Bovendien worden er met alle dienstverleners die in het kader van hun opdracht voor het Hipp-concern toegang tot deze gegevens moeten krijgen, zgn. gegevensverwerkingscontracten gesloten. Daarbij garandeert de dienstverlener met zijn eveneens tot gegevensbescherming gebonden medewerkers in te staan voor de vrijwaring van de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens. Verder heeft het Hipp-concern een veilige IT-omgeving gecreëerd en ook voor het overige alle maatregelen genomen om een veilige omgang met uw gegevens te garanderen en toegang door onbevoegden en misbruik te voorkomen.

Om u snel een overzicht te geven, hebben wij onze procedures ter zake op onze website gepubliceerd, zoals voorgeschreven door de Duitse wet.

Om ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren, onze website te optimaliseren alsmede voor marketingdoeleinden houden wij statistische gegevens bij met betrekking tot het gebruik van onze webpagina's (etracker). De gebruiksgegevens worden geregistreerd en opgeslagen met statistiektechnologie. Op basis van deze gegevens worden gebruiksprofielen opgesteld onder een pseudoniem. Daarvoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal opgeslagen worden in het buffergeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker. Dankzij de cookies kan de computer herkend worden bij een volgende bezoek. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de websitebezoekers persoonlijk te identificeren en het pseudoniem wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens.

Door wijzigingen aan de website in het kader van de voortdurende ontwikkeling van ons aanbod kunnen er zo nodig ook wijzigingen aangebracht worden aan de bepalingen inzake gegevensbescherming. De actueelste versie van deze bepalingen zal steeds online ingekeken kunnen worden. Derhalve dient u regelmatig te informeren naar wijzigingen aan de bepalingen inzake gegevensbescherming.
Indien u ons persoonsgegevens verstrekt hebt, kunt u deze op elk moment ook weer laten wissen. Gelieve hiertoe contact op te nemen met onze klantenservice

2. Algemene gebruiksbepalingen internetaanbod

Deze gebruiksbepalingen kunnen op elk moment eenzijdig gewijzigd worden door de exploitant, het Hipp-concern. De gebruiker wordt op de webpagina op de hoogte gesteld van de nieuwe versie van de algemene gebruiksbepalingen en heeft dan het recht binnen de twee weken na de publicatie bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen in de BabyClub. In dat geval worden de persoonsgegevens van de bezwaar aantekenende gebruiker en diens toegangsgegevens automatisch gewist. Bovendien zal de exploitant de gebruiker opmerkzaam maken op wijzigingen in verband met deze mogelijkheid tot bezwaar en de termijn van twee weken. De gebruiker kan op grond daarvan geen andere aanspraken, met name aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook, geldend maken. Met de aanmelding en elk volgend gebruik verklaart de gebruiker volledig in te stemmen met de algemene gebruiksbepalingen in de actuele versie.

Voor wedstrijden gelden bovendien volgende regelingen: Alleen meerderjarige gebruikers kunnen deelnemen aan de wisselende wedstrijden. Men kan geen wettige aanspraak maken op het houden van wedstrijden; uitbetaling in contanten is uitgesloten, tenzij de wedstrijdprijs een bedrag in contanten is. Medewerkers van het HiPP-concern en hun familieleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden. De gegevens van de deelnemers worden niet aan derden verkocht, verhuurd of op een andere manier voor andere doeleinden gebruikt. Nadat de winnaars op de hoogte zijn gesteld, worden de gegevens van de deelnemers vernietigd.

Voor fotowedstrijden gelden bovendien volgende regelingen: De gebruiker verklaart in het bezit te zijn van de onbeperkte fotorechten van de ingestuurde foto's. De foto's mogen niet indruisen tegen de zeden of op een andere manier de Duitse wetten schenden. Met name schunnige, extremistische en kwetsende voorstellingen van welke aard dan ook zijn niet toegestaan. De exploitant is niet verplicht de foto's te publiceren. Bij overtreding worden de gebruikers onmiddellijk uitgesloten en zo nodig strafrechtelijk vervolgd. De gebruiksrechten van de ingestuurde foto's blijven eigendom van de gebruiker die ze heeft ingestuurd.

De portaalsite www.hipp.nl en de inhoud daarvan kan op elk moment door het HiPP-concern gesloten, gewijzigd of tijdelijk gedeactiveerd worden. Het HiPP-concern garandeert bovendien niet dat de portaalsite permanent zal functioneren. Vanzelfsprekend spannen we ons in om ervoor te zorgen dat onze portaalsite op elk moment ten volle functioneert. De gebruikers kunnen echter geen aanspraak maken op het gebruik van de portaalsite en de aldaar aangeboden functies. We vragen u om hiervoor begrip op te brengen. De gebruiker kan geen aanspraken, met name aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook, doen gelden op grond van het verlies van geüploade bestanden en opgeslagen gegevens. Indien u nog vragen hebt, kunt u steeds bij ons terecht via de klantenservice. Wij wensen u veel plezier met onze portaalsite.

Medewerker die instaat voor de gegevensbescherming:

De heer A. Maier
Telefoon: +49 (0)8441 757-384
E-Mail: datenschutz(at)hipp.de

Versie: 26.01.2010

Gegevensbescherming - Procedureaanwijzingen

Het doet ons plezier dat u onze website bezoekt en geïnteresseerd bent in onze onderneming. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens au sérieux en willen dat u zich veilig en goed voelt bij het bezoek van onze website.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens:

U kunt onze website bezoeken zonder dat we uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij komen allee